Ea Kar triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cập nhật lúc: 07:55 14/03/2019

Ea Kar triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm tổng hợp những thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 đến 2030..

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổng điều tra dân số nhà ở, bắt đầu thực hiện từ ngày 01/4/2019; huyện Ea Kar đã thành lập Ban chỉ đạo theo Quyết định số 710/QĐ-UBND, ngày 10/9/2018, do đồng chí Huỳnh Kim Phổ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT Thường trực UBND huyện làm Trưởng ban; tổ chức họp Ban chỉ đạo thông qua các văn bản của Trung ương, tỉnh; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn cho Ban chỉ đạo; giám sát viên; điều tra viên để thực hiện tốt các quy trình nhằm đảm bảo điều tra số liệu sát thực và khách quan.

 

Đồng chí Huỳnh Kim Phổ, PCT Thường trực UBND huyện, chỉ đạo triển khai tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hội nghị tập huấn cho điều tra viên các xã, thị trấn

Qua công tác chỉ đạo tập huấn cho cơ sở để triển khai tổ chức thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở; đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo huyện đề nghị các xã, thị trấn cần tập trung làm tốt các bước chuẩn bị; cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra; chương trình điều tra sử dụng thiết bị di động (CAPI) để phục vụ thu thập thông tin tại địa bàn. Do đó các thành viên Ban chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện; tăng cường tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; tăng cường kiểm tra giám sát, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai cuộc Tổng điều tra để có biện pháp tháo gỡ kịp thời; các bước trong triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra phải đảm bảo đúng quy trình và được triển khai thực hiện nghiêm túc, dứt điểm theo từng nội dung cụ thể. Cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở cần coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2019, từ đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ, phối hợp của nhân dân để cuộc Tổng điều tra hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Theo đó, Chiều ngày 13/03/2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số nhà ở huyện Ea Kar đã tham dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh để nghe Báo cáo công tác chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra dân số nhà ở của Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là công tác chuẩn bị nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin; công tác tuyên truyền trên địa bàn cả nước.

Điểm cầu huyện Ea Kar tham dự Họp trực tuyến Tổng điều tra Dân số và Nhà ở

Tổng điều tra dân số và nhà ở với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9; Nội dung điều tra gồm: Các thông tin cá nhân, mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc và biết viết, tình trạng hôn nhân, tình trạng đăng ký giấy khai sinh của trẻ em; Tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà ở, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, năm đưa vào sử dụng. ... Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo huyện Ea Kar, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành và đang khẩn trương hoàn thành các nội dung còn lại trong kế hoạch để đảm bảo thực hiện tốt công tác tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện Ea Kar bắt đầu ngày 01/04/2019. 

                                                      

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)