Ban Kinh tế - Xã hội

Cập nhật lúc: 14:17 09/12/2017

1. Ban Kinh tế - Xã hội:

- Ông: Trần Ngọc Chương Trưởng Ban
- Bà:    Nguyễn Thị Ngọc Hoa Phó Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Văn Hạt    Thành viên
- Ông: Nguyễn Thanh Dương Thành viên
- Ông: Phạm Đình Văn Thành viên