Huyện đoàn Ea Kar

Cập nhật lúc: 15:23 23/10/2018

1. Bà: H' Nan Byă

  • Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên
  • Điện thoại: 0972.086931
  • Điện thoại cơ quan: 0262.3625808
  • Email:hnanbya1985@gmail.com

 

2. Ông: Trần Đức Cường

  • Chức vụ: Phó bí thư huyện đoàn
  • Điện thoại: 0943.119187;  0965.362647
  • Email: cuonghuyendoan@gmail.com

 

3. Bà: Hoàn Thị Kịm Nhung

  • Chức vụ: Phó bí thư huyện đoàn
  • Điện thoại: 0903.555187
  • Email: kimnhung0604@gmail.com