Khai mạc lớp bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2019

Cập nhật lúc: 09:21 04/04/2019

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và căn cứ Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2019, ngày 01/4/2019 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ea Kar đã tổ chức khai giảng lớp Đảng viên mới cho 90 học viên đến từ 08 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đồng chí đảng viên mới sẽ được hướng dẫn, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 10 chuyên đề theo chương trình qui định của Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội....

Đồng chí Trần Tuấn Huyên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện quán triệt chuyên đề bồi dưỡng

Để lớp học đạt được kết quả tốt nhất, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị đề nghị toàn thể các học viên cần nghiêm túc học tập, thực hiện nội quy lớp học, đồng thời trong quá trình học tập cần tích cực trao dồi kiến thức, tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ, đạt kết quả cao nhất... Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

T/h:Hồ Thị Thanh Nga (Ban tuyên giáo huyện ủy)