Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Cập nhật lúc: 09:28 24/01/2019

Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Ngày 22/01/2019, Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Tuấn Huyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí đã tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/11/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 26/12/2018 của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2019 và đồng chí Đặng Ngọc Hiền - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt Kế hoạch số 87-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kiều Thanh Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể huyện gắn nội dung học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”… Chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nhanh chóng cụ thể hoá Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2019 bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, giữ vững sự đoàn kết nhất trí cao trong hành động, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 đã đề ra.  

Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020./.      

T/h: Hồ Thị Thanh Nga (Ban tuyên giáo huyện ủy)