Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các văn bản của Đảng đợt 2 năm 2021.

Cập nhật lúc: 16:51 09/09/2021

Ngày 9/9, Ban thường vụ Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu 16 xã, thị trấn của huyện để triển khai học tập, quán triệt NQ đại hội Đảng các cấp, các văn bản của Đảng đợt 2 năm 2021. Đồng chí Y Nhuân Byă – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ea Kar dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Quyết định 238 ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư; Quy chế 04 ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Kết luận số 359 ngày 27/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Chỉ thị số 42 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Quy định số 234 ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư về “Thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước”. Quy định số 04 ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại tỉnh và hoạt động của lãnh đạo tỉnh”. Chỉ thị số 03 ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới”. Chỉ thị 14 ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo”.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 16 xã, thị trấn trong huyện

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Nhuân Byă đề nghị các đại biểu tham dự trong quá trình nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nghiêm túc tiếp thu nội dung được triển khai, quán triệt tại Hội nghị này. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực và phù hợp với yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của tổ chức đảng cấp mình một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, sát với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị./.

Phạm Thao