Hội nghị Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Cập nhật lúc: 09:43 17/01/2020

Ngày 16/01/2020, Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Đồng chí Y Nhuân Byă - TUV, Bí thư Huyện ủy quán triệt Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Y Nhuân Byă - TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trần Tuấn Huyên - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 17/12/2019 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Tuấn Huyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Chuyên đề năm 2020, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị học tập nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; qua đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Y Nhuân Byă – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề năm 2020 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nội dung học tập chú ý, liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2020, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình với nhiều nội dung sát với thực tiễn, có chất lượng và có sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 17/12/2019 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ, chi bộ cơ sở./.

 

T/h: Thanh Nga (Ban Tuyên Giáo Huyện ủy)