Hội nghị BCH Mở rộng Đảng bộ huyện EaKar lần thứ 3

Cập nhật lúc: 21:53 17/11/2020

Huyện ủy Eakar vừa  đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 3, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đ/c Y’ Nhuân Byă – TUV- BT huyện ủy, chủ trì Hội nghị.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị 

  Tại Hội nghị đã thông qua các báo cáo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sự; kết luận số 102 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng, ý kiến của các cơ quan liên quan. Thông qua báo cáo chỉ thị của Ban BT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. 

 Đ/c Y’ Nhuân Byă – TUV- BT huyện ủy, phát biểu tại Hội nghị.

9 tháng đầu năm 2020, Huyện ủy EaKar  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện, trọng tâm là: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh. Ban hành kế hoạch, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tới cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt công tác sắp xếp nhân sự các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trước, trong và sau đại hội, góp phần quan trọng cho thành công của đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX. Tại Hội nghị các đ/c đã thảo luận đóng ý kiến vào dự thảo chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện; Quy chế hoạt động của UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác./                                                                                   

H’Ngoan Niê