Đảng ủy xã Cư Yang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

Cập nhật lúc: 09:20 03/03/2019

Ngày 01/3/2019, Đảng ủy xã Cư Yang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Khôi – Bí thư Đảng ủy quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Khôi – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trương Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã quán triệt những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nội dung tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Đồng chí Trương Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt những nội dung tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/11/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 26/12/2018 của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch số 87-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Toàn cảnh Hội nghị

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên hiểu và nắm rõ những nội dung chỉ đạo cơ bản được thể hiện trong các văn bản của Đảng, từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh, của huyện và của địa phương; tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

               

T/h: Hồ Thị Thanh Nga (Ban tuyên giáo Huyện ủy)