Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

Cập nhật lúc: 14:31 26/02/2019

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

Ngày 21-22/02/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng cho đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí: Trần Tuấn Huyên, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Tuấn Huyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/11/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 26/12/2018 của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Chí Thông –HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng và Kế hoạch số 87-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

Thông qua việc học tập sẽ giúp cho các cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc các mục đích ý nghĩa, nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Nắm vững các kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc cần phải làm, nhận thức trách nhiệm của mình để tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả trên cương vị công tác của mình. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên thống nhất được nhận thức và hành động, quyết liệt và chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

                      

T/h: Hồ Thị Thanh Nga (Ban tuyên giáo Huyện ủy)