Đảng bộ huyện EaKar tổ chức hội nghị tổng kết các văn bản của Đảng và quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII

Cập nhật lúc: 23:14 29/08/2018

Ngày 29/8/2018, Đảng bộ huyện EaKar đã tổ chức hội nghị tổng kết các văn bản của Đảng và quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII.

Các vị đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 20 ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 25 ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình số 25 ngày 20/10/2008 của Tỉnh ủy ĐăkLăk về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 14 ngày 30/07/2007 của Ban chấp hành Trung Ương khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Nghe báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 12/03/2003 của Ban chấp hành Trung ương và Chương trình số 18 của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác dân tộc; Nghị quyết số 23 ngày 12/03/2003 của Ban chấp hành Trung ương và Chương trình số 19 ngày 15/5/2003 của Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII cũng như các Chương trình của Tỉnh ủy, huyện ủy về thực hiện Nghị quyết./.

Phạm Thao.