Đảng bộ huyện EaKar Sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015 – 2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII

Cập nhật lúc: 15:22 19/06/2018

Sáng ngày 15/6/2018, Đảng bộ huyện EaKar đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015 – 2020) đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội lần thứ VIII đề ra. Đồng chí Kiều Thanh Dũng – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện EaKar chủ trì hội nghị.

Các vị đại biểu tham dự hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ (2015 – 2020), Đảng bộ huyện EaKar đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Hệ thống chính trị được tăng cường củng cố. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn (2015 – 2018) là 7,83%, đạt trên 95,4% Nghị quyết. Thu ngân sách đạt trên 415 tỷ đồng bằng 97,8% mục tiêu nghị quyết. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Đến nay, huyện EaKar có 1 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 10% so với Nghị quyết, số tiêu chí đạt và cơ bản đạt toàn huyện đạt mức bình quân 13,14 tiêu chí/xã. Trong 3 năm (2015 – 2017), toàn huyện đã huy động được 6.313 tỷ đồng các nguồn vốn tập trung xây dựng nông thôn mới. Công tác giáo dục - đào tạo; bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân không ngừng được tăng cường phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Đời sống của nhân dân được nâng lên...

Đồng chí Kiều Thanh Dũng  - TUV, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện EaKar phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong nửa cuối nhiệm kỳ (2015 – 2020), Đảng bộ huyện EaKar tiếp tục tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch ngành và lĩnh vực gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các dịch vụ thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới người dân và doanh nghiệp. Tập trung phát triển mạnh các mô hình kinh tế, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.../.

Phạm Thao.