UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Cập nhật lúc: 20:36 20/05/2020

Chiều ngày 14-5, dưới sự chủ trì của Đ/c Nguyễn Văn Hà – CT.UBND huyện, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng nội vụ huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện và tại các điểm cầu của 16 xã – thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh tại Hội nghị 

Thời gian qua, UBND huyện EaKar và các xã, thị trấn đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong từng giai đoạn; đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc, giải quyết công việc. Đến nay, tất cả các cơ quan chuyên môn và UBND 16 xã, thị trấn đều niêm yết TTHC tại trụ sở làm việc, cung cấp nội dung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để đăng tải lên Trang thông tin điện tử của huyện; nâng cấp Trang điện tử , đa dạng hóa các tin, bài phản ánh hoạt động của huyện; thành lập Bộ phận một cửa để giải quyết TTHC cho người dân; kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng ban chuyên môn; xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức cho các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp của huyện; bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định. UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều thường xuyên sử dụng thư điện tử trao đổi công việc, ứng dụng rộng rãi các phần mềm xử lý công việc, quản lý hồ sơ trong quá trình giải quyết TTHC; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4. Bên cạnh những kết quả đã đạt được huyện Eakar cần tìm giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế  như: UBND một số xã, thị trấn chưa quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC, việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo về công tác CCHC còn chậm, chất lượng chưa cao.

Đ/c Nguyễn Văn Hà - Phát biểu kết luận tại Hội nghị 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đ/c Nguyễn Văn Hà nhấn mạnh trong giai đoạn 2021 – 2030, huyện EaKar đề ra mục tiêu đó là :Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã; sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông; duy trì và thực hiện có hiệu quả hệ thống họp trực tuyến với các xã, thị trấn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến khi giải quyết TTHC; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản iDesk, hệ thống email công vụ ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện./.

 

                                                                                     

H’Ngoan Niê