Hạt Kiểm lâm

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

1. Ông Lê Văn Trọng

  • Chức vụ: Hạt trưởng
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email:tronglv@eakar.daklak.gov.vn

 

2. Ông Trần Đức Thành

  • Chức vụ: Hạt phó
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Emai: thanhtd@eakar.daklak.gov.vn