Quyết định về việc phế duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:20 20/06/2019

Quyết định về việc phế duyệt Điều chỉn quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016 huyện Ea Kar