1. Chi cục Thuế huyện

Cập nhật lúc: 10:56 09/07/2018

1. Ông: Nguyễn Bá Vụ

 • Chức vụ: Chi cục trưởng 
 • Điện thoại cơ quan:0262.859.2999
 • Điệ thoại di động: 0905.139.828
 • Email:nbvu.dla@gdt.gov.vn

2. Ông: Huỳnh Kim Cao

 • Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 
 • Điện thoại cơ quan: 0262.3625.918
 • Điệ thoại di động: 0916.526.141
 • Email:hkcao.dla@gdt.gov.vn

3. Bà: Mạnh Thị Hoa

 • Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 
 • Điện thoại cơ quan: 0262.3627.046
 • Điệ thoại di động: 0905.176.837
 • Email:mthoa.dla@gdt.gov.vn

4. Ông: Nguyễn Đức Thơ

 • Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điệ thoại di động: 0905.142.546
 • Email:ndtho.dla@gdt.gov.vn