Báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 02/2019 và chỉ đạo điều hành nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019

Cập nhật lúc: 08:27 14/03/2019

Báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện trong tháng 02/2019 và chỉ đạo điều hành nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019