Huyện ủy Ea Kar: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng

Cập nhật lúc: 14:23 27/08/2019

Huyện ủy Ea Kar: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng

            Ngày 27/8 đến 28/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và của huyện cho Đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Trần Tuấn Huyên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          Tại Hội nghị các đồng chí Đảng viên được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản: Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về “nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Kế hoạch số 77-KH/HU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 87-KH/HU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X)”; Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 25/6/2019 của Tỉnh ủy về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV TU, UV BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt các cấp”; Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc Thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Campuchia năm 2019”; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng lực lượng Công an xã chính quy”; Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”…

Quang cảnh Hội nghị

                       Thông qua nội dung nghiên cứu, học tập đã giúp các Đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện; nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về quan điểm, hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đề cao vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hồ Thị Thanh Nga, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar