Huyện Ea Kar tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè đợt 1 năm 2019

Cập nhật lúc: 16:21 15/08/2019

Huyện Ea Kar tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè đợt 1 năm 2019

            Trong hai ngày 12 và 13-8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ea Kar tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2019 (đợt 1) cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học do Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện quản lý.

Đồng chí Trần Tuấn Huyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt tại Cụm xã Cư Huê, huyện Ea Kar

           Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu các nội dung trọng tâm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; tình hình quốc tế, trong nước của tỉnh, của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ của địa phương từ nay đến cuối năm 2019; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020.

Đồng chí Trần Chí Thông – HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

 quán triệt tại Cụm xã Ea Đar, huyện Ea Kar

              Theo kế hoạch Khóa bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 được chia làm 03 đợt với 07 cụm, diễn ra từ ngày 12/8 đến 17/8/2019. Đợt 2 được tổ chức vào buổi chiều ngày 13-14/8/2019.

Quang cảnh lớp học

             Khóa bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với công tác giảng dạy và quản lý./.

Hồ Thị Thanh Nga, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar