Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương

Cập nhật lúc: 15:53 13/11/2019

Sáng 7/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

 Điểm cầu tại Huyện Ea Kar

Tại điểm cầu huyện Ea Kar, các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện đã nghe đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đ/c Lê Năng Hảo, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương “về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

                                          Toàn cảnh Hội nghị

Các quy định, hướng dẫn được quán triệt tại Hội nghị có nội dung, ý nghĩa rất quan trọng; các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện trên cơ sở những nội dung đã tiếp thu, tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị, góp phần đưa các quy định, hướng dẫn sớm đi vào cuộc sống; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp./.

T/h: Thanh Nga (Ban Tuyên Giáo huyện ủy)