Huyện ủy Ea Kar: Tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng cho các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy

Cập nhật lúc: 00:00 27/02/2017

Toàn cảnh Hội nghị

Tại lớp học, các cán bộ, đảng viên đã được đồng chí Trần Chí Thông - HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt một số chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Trần Chí Thông - HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy ...

và đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt một số nội dung trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện để các cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Thanh Nga