Huyện ủy Ea Kar quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy

Cập nhật lúc: 00:00 02/06/2017

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); học tập, quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17-4-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18-4-2017 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước”; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 18-5-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 27-4-2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Chương trình số 14-CTr/TU, ngày 22-5-2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Bình Nguyên