HUYỆN EA KAR: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG – AN NINH ĐỐI TƯỢNG IV

Cập nhật lúc: 08:35 20/08/2019

 

                  Ngày 15/8/2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Ea Kar phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Tổng kết lớp bồi kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng IV.

Đồng chí Bùi Đình Lãi, Phó Giám đốc TTBDCT huyện tổng kết lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2019 được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15/8/2019 cho 42 học viên thuộc đối tượng IV trên địa bàn huyện. Các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng – an ninh; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn quân khu 5; tổ chức hoạt động PULRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới...

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

Thông qua nội dung nghiên cứu, học tập đã giúp các đồng chí nâng cao về nhận thức, vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước; ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia; kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”. Đó là những nội dung rất cơ bản làm cơ sở để các đồng chí nghiên cứu vận dụng trong tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh theo cương vị chức trách được giao phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sau khóa học, các học viên thực hiện viết bài thu hoạch, nhiều học viên đã tập trung nghiên cứu học tập, đầu tư thời gian viết bài thu hoạch đạt kết quả tốt, tư liệu phong phú, luận giải nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, văn phong mạch lạc, nhiều bài viết đã phân tích liên hệ cụ thể và đưa ra những giải pháp, biện pháp khắc phục những điểm còn tồn tại ở cơ quan, địa phương, đơn vị. Kết quả có 10 đ/c đạt loại giỏi và 32 đc đạt loại khá./

T/h;Thanh Nga