Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ 9 (mở rộng)

Cập nhật lúc: 00:00 13/04/2017

Trong quý I, Đảng bộ huyện Ea Kar đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 412,6 tỷ đồng, đạt 28,57% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ ước đạt 1.258 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt 33,29 tỷ đồng, đạt 40,5% dự toán giao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp được 66 đảng viên mới, đạt 25,38% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm.

Quang cảnh Hội nghị

Trong quý II, Đảng bộ huyện Ea Kar tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình, nghị quyết về phát triển nông nghiệp chất lượng cao, kinh tế tập thể, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch; đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ./.

Bình Nguyên