Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ea Kar học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII.

Cập nhật lúc: 00:00 13/02/2017

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy CQCQ huyện Ea Kar nêu rõ, mục đích của hội nghị này nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận có hiệu quả trên cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm công tác của mình. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, Bí thư Đảng ủy CQCQ phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đã nghe những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04- NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06 - NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09- KL/TW về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau hội nghị này, Đồng chí Nguyễn Văn Hà đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả. Các chi bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của chi bộ, đơn vị, sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay và các giải pháp khả thi./.

Phạm Thao